Play Poker | Free Download

Realizacja transakcji finansowych i wymiana walut

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptuje i potwierdza, że:

  1. PokerStars dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, żeby wpłaty i wypłaty były realizowane terminowo. Jednak nie daje żadnych gwarancji odnośnie ostatecznego terminu zakończenia przetwarzania transakcji. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez sieci bankowe, awarie procesora lub działania stron trzecich zaangażowanych w realizację transakcji, które mogą spowodować spowolnienie realizacji płatności, konieczność ich ponowienia lub odwrócenie transakcji, zajęcie lub zamrożenie środków, ani też za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody spowodowane przez zaistnienie opóźnień lub konfiskat.
  2. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody spowodowane przez opóźnienia ani za straty wynikające z dostarczenia przez Użytkownika przy zlecaniu wpłaty lub wypłaty nieprawidłowych, niepełnych lub błędnych danych osobowych lub finansowych .
  3. W ramach umowy licencyjnej PokerStars i w myśl przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w celu realizacji wpłaty lub wypłaty Użytkownicy mogą zostać poproszeni o dostarczenie na żądanie dokumentu potwierdzającego dane osobowe (np. dowodu osobistego, wyciągów z konta bankowego czy rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników PokerStars oraz przeciwdziała wykorzystywaniu PokerStars jako pralni brudnych pieniędzy lub do innych oszustw.
  4. Anulowane lub odrzucone wypłaty zostaną zwrócone na konto Użytkownika w kwocie i walucie ściągniętej wcześniej z konta w ramach pierwotnego zlecenia wypłaty, czyli przed dokonaniem jakiejkolwiek wymiany walut.
  5. Wszelkie cofnięte wpłaty będą ściągane z Twojego konta w kwocie i walucie wpłaty zgodnych z wpłatą, która wpłynęła pierwotnie na konto Użytkownika PokerStars, czyli po dokonaniu ewentualnej wymiany walut.
  6. PokerStars nie jest kantorem (punktem wymiany walut) i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane zmianami kursów walut.
  7. Kursy walut na PokerStars są aktualizowane codziennie, a Użytkownicy są odpowiedzialni za samodzielne zapoznanie się z właściwymi kursami na naszej stronie przed zainicjowaniem transakcji wymagającej wymiany walut. Stosowane na PokerStars kursy walut wyliczane są na podstawie aktualnego średniego kursu rynkowego dostarczanego przez firmę Reuters, plus 1% marży, która będzie anulowana, o ile środki będą wykorzystywane wyłącznie do gry, a nie do spekulacji walutowych lub w jakimkolwiek innym celu. W razie, gdy PokerStars ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że transakcje wymiany walut są wykorzystywane do innych celów niż gra, PokerStars zastrzega sobie prawo do doliczenia do transakcji wymiany walut z mocą wsteczną pełnej 1% (1-procentowej) marży. PokerStars będzie stosować średnie kursy rynkowe w takiej postaci dla wpłat i wypłat realizowanych w obsługiwanych subkontach walutowych (w dolarach amerykańskich, euro, funtach szterlingach lub dolarach kanadyjskich). Do wpłat i wypłat w większości innych walut PokerStars doliczy specjalną marżę - 0,5% - do średnich kursów rynkowych. Dla walut o mniejszej płynności może być stosowana wyższa opłata.
  8. Jeśli metoda wpłaty nie realizuje płatności od ręki, opisane w punkcie 7 kursy walut zostaną zastosowane w chwili otrzymania potwierdzenia wpłaty przez procesor płatności PokerStars.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.